Obec Horní Lhota
obecHorní Lhota

Střet zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (novelizován zákonem 216/2008 Sb.), ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

1. vyplnit písemnou žádost, která obsahuje:

 • a. jméno žadatele,
 • b. příjmení žadatele,
 • c. datum narození žadatele,
 • d. místo trvalého pobytu žadatele,
 • e. adresu pro doručování,
 • f. údaj, zda bude nahlížet osobně nebo v elektronické podobě;

2. podat žádost

 • a. osobně u evidenčního orgánu,
 • b. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • c. elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu;

3. po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo 

(tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě);

4. zadat udělené přístupové jméno a heslo v rubrice „přístup do registru“.

O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:


Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která

 • a. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
 • b. poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 • c. neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Naši mládežníci B. Blažej a Věra Blokšová.