Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Oficiální název obce, důvod a způsob založení

Obec Horní Lhota byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

Organizační strukturu obce Horní Lhota naleznete na stránce zastupitelstvo.

Bankovní spojení

14220 - 821 / 0100 (Komerční banka, a.s.)

IČ a DIČ

IČ: 00535125
DIČ: Obec není plátcem DPH

Rozpočet obce

Rozpočet obce Horní Lhota na rok 2010 (doc, 97 kB)
Rozpočet obce Horní Lhota na rok 2011 (doc, 116 kB)

Kontakty, příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně, osobně, e-mailem, elektronickým podáním či telefonicky. Veškeré nutné kontaktní informace naleznete na stránce - kontakty.

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 (pdf, 125 kB)

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Horní Lhota (pdf, 758 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů (pdf, 749 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (pdf, 653 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity (pdf, 427 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (pdf, 446 kB)

Nejdůležitější zákony a předpisy

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
 • Zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • Zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce

Informace o ochraně osobních údajů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poté s účinností od 25.05.2018 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zpřístupňuje Obec Horní Lhota informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných Obecním úřadem Horní Lhota. Podle zmíněných zákonů jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 25.05.2018 vykonává Bc. Daniel Stuchlík, telefon: +420 774 420 750.

Kontrolní záznamy zpracování (PDF, 679 kB)

Kontrolní záznamy zpracování (PDF, 22 kB)

Informace o zpracování osobních údajů (PDF, 478 kB)

 

Kalendář

Aktuality

Fotogalerie

Fotografie Horní LhotyFotografie Horní Lhoty

Událost roku 2011Událost roku 2011

EDB